Algemene voorwaarden InBeeWeb - Webdesign

zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant te Eindhoven onder nummer 17176811

Artikel 1. Definities

1. In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1: InBeeWeb danwel InBeeWeb.nl: de eenmanszaak handelend onder de naam "InBeeWeb" gevestigd te Nuenen.
2: Opdrachtgever, cliënt, klant, afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten van InBeeWeb wordt gesloten.
3: Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, zowel digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer diensten van InBeeWeb.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door InBeeWeb gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten.

2. Door ondertekening van een overeenkomst met InBeeWeb verklaart de opdracht-gever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van InBeeWeb en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdracht-gever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen InBeeWeb en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

6. InBeeWeb is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's of nieuwsbrief van InBeeWeb.
Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door InBeeWeb gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
InBeeWeb is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 14 dagen aan InBeeWeb wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en InBeeWeb zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht InBeeWeb niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat InBeeWeb gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor InBeeWeb van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

4. Aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

5. Facturering van een ontwerp en door InBeeWeb te bestellen promotiematerialen vindt bij opdracht plaats. Facturering van onderhoudskosten gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

6. Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
Zie Artikel 5. Onderhouds contracten.

7. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door InBeeWeb aan te geven wijze in de valuta waarin is gedecla-reerd.
Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

10. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeenge-komen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten ten bedrage van €30,- in rekening gebracht worden.
Vanaf de datum van verzuim kan InBeeWeb de opdrachtgever een extra vergoeding in rekening brengen gelijk aan de wettelijke rente over de verschuldigde bedragen.
Kijk hier voor de hoogte van deze wettelijke rente.
Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhouds contracten

1.Deze voorwaarden gelden voor een 1 (één) jarig onderhoudscontract voor een bestaande website.

2. Met onderhoud van een website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.

3. Onderhoud van alle links op de pagina’s van de website eens per maand.

4. Het toevoegen van nieuwe teksten op reeds bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 2 weken aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.

5. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. De overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Er volgt geen restitutie van deze overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.

6. Voor het maken van nieuwe pagina’s geldt een gemiddeld tarief vanaf € 150,- per pagina .
Voor het maken van interactieve invulpagina's geldt een basis tarief van € 205,- per pagina. Daarnaast geldt voor elk invulveld afzonderlijk een tarief van € 7,50
De prijzen zijn inclusief redigeren van teksten en aanpassingen in het paginamenu.
Per opdracht zal een aparte offerte gemaakt worden.

7. Herhaling van aanmelden van de website op bestaande zoekmachines twee keer per jaar.

8. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

9. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

2. Plaatsing van het InBeeWeb logo of een tekstlink naar InBeeWeb op de website van de opdrachtgever.

3. InBeeWeb mag de website van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

1. InBeeWeb zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal InBeeWeb steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan InBeeWeb aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan InBeeWeb worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan InBeeWeb zijn verstrekt, heeft InBeeWeb het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. InBeeWeb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor InBeeWeb kenbaar behoorde te zijn.

5. InBeeWeb zal de website cq. software systeem opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien de opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van de opdrachtgever heeft InBeeWeb het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat InBeeWeb hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

7. Indien door InBeeWeb of door InBeeWeb ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. De opdrachtgever vrijwaart InBeeWeb voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdracht-gever toerekenbaar is.

9. InBeeWeb neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

1. Indien InBeeWeb op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdracht-gever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaam-heden of prestaties door Opdrachtgever aan InBeeWeb worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van InBeeWeb. InBeeWeb is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal InBeeWeb de opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor InBeeWeb van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging van onderhoudscontracten

1. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met een jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

2 InBeeWeb kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met InBeeWeb gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

3 InBeeWeb heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens InBeeWeb niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
InBeeWeb zal de opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van InBeeWeb kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.

2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

3. De schade voor de opdrachtgever in de vorm van omzetverlies, gederfde inkomsten en dergelijke die voortvloeit uit overschrijding van de overeengekomen levertijd door calamiteiten van welke oorzaak dan ook kan nimmer op InBeeWeb verhaald worden.

Artikel 11. Copyright

1. Aan InBeeWeb verstrekte goederen worden te allen tijde aan de opdrachtgever terug gegeven.

2. Alle door InBeeWeb ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door InBeeWeb voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

3. Op de door InBeeWeb ontwikkelde promotiematerialen en foto's berust copyright.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. InBeeWeb en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

2. De aansprakelijkheid van InBeeWeb zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.

3. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin vervallen zes maanden na het afronden van de opdracht. InBeeWeb kan bij haar activiteiten afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar zij weinig of geen invloed op kan uitoefenen. InBeeWeb kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met InBeeWeb of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met InBeeWeb.

Artikel 13. Overmacht

1. In geval van overmacht is InBeeWeb gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

3. InBeeWeb is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam registrant of anderen waarop InBeeWeb geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

3. InBeeWeb kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

4. InBeeWeb heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

1. InBeeWeb is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd.

2. InBeeWeb is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

1. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

2. De door InBeeWeb vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeen-gekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

3. Door InBeeWeb of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van InBeeWeb.

Artikel 17. Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door InBeeWeb slechts gebruikt om uw aanvraag van een domeinnaam en hosting te voltooien. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk.
De strikte privacy bepalingen van de SIDN zijn te vinden via deze link.

2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. InBeeWeb verstrekt gegevens zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoon-nummer etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.


Terug naar de contact pagina.